Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w Unii Europejskiej (RODO). Celem tej regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej
Ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem. Dbamy o najwyższe standardy przetwarzania danych i ich zabezpieczenia, a także dostosowujemy się do nowych wymogów prawnych.
W celu prowadzenia działalności Mega-Markt24 Magdalena Adamska zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne  („dane osobowe”), w tym informacje o klientach i dostawcach.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z w/w przepisów zapraszamy  do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których pragniemy w przejrzysty sposób poinformować:
dlaczego i w jaki sposób Mega-Markt24 gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe,
na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzane są te dane osobowe,
jakie są Państwa prawa i obowiązki związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.Administratorem Państwa danych osobowych jest Mega-Markt24 Magdalena Adamska z siedzibą w Stawnie 1N (72-100 Goleniów).
Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@mega-markt24.pl
W niniejszej wiadomości Mega-Markt24  informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących:
klientami, w tym potencjalnymi, Mega-Markt24;
wspólnikami, pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów;
dostawcami, w tym potencjalnymi, Mega-Markt24;
wspólnikami, pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich dostawców;
innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy z klientami (łącznie „Państwo” lub „Klienci”) Dane osobowe przetwarzane są przez Mega-Markt24 wówczas gdy:
·      jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w tym również przetwarzamy dane osób odpowiedzialnych za kontakt w sprawie tej umowy);
·      jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
·     jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych, w osobowych,  szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
W przypadku zawierania umowy pomiędzy Państwem, a Mega-Markt24 podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia tej umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz Mega-Markt24 Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Mega-Markt24 (np. niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z brakiem możliwości wystawienia faktury).
W celu wykonania zawartej umowy, Mega-Markt 24 przetwarza Państwa dane osobowe do:
realizacji zawartych umów;
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji;
obsługi reklamacji, gdyby taka została złożona;
obsługi zgłoszeń kierowanych  przez Państwa lub lub do Państwa przez osoby reprezentujące Mega-Markt24 ;
w celu doprecyzowania warunków umowy i realizacji umowy kontaktujemy się z osobami uprawnionymi / wskazanymi do kontaktu po stronie Klienta lub Dostawcy.Na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązki ciążące na administratorze danych, Mega-Markt24 Sprzetwarzane dane osobowe niezbędne dla celów podatkowych i rachunkowych.
 
Dodatkowo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mega-Markt24 przetwarza także Państwa dane osobowe w celach:
prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów bądź towarów osób trzecich;
wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
zapewnienie obsługi usług płatniczych;
zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Mega-Markt24 oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
obsługa próśb użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownik może wziąć udział;
windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
prowadzenie analiz statystycznych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). 
Na podstawie Państwa zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
Państwa udziału  w organizowanych przez Mega-Markt24 konkursach oraz akcjach promocyjnych;Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona bądź kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Mega-Markt24 będzie przetwarzać Państwa dane osobowe  do momentu wycofania zgody.
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, mogą one być przekazane stronom uczestniczącym w transakcji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, kredytowe, transportowe, pocztowe, ubezpieczeniowe, utrzymujące serwery, świadczące usługi hostingowe, informatyczne i inne podobne na rzecz Mega-Markt24 , którym zostały powierzone na mocy zawartych umów.  
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Mega-Markt24:
a)     przez czas, w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać dane (np. w celach rachunkowych czy podatkowych);
b)    przez czas wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów, w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów;
c)     przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń lub przez czas realizowania marketingu bezpośredniego przez Mega-Markt24 , dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mega-Markt24
d)  natomiast w zakresie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody.
 
Jako Administrator Państwa danych osobowych, gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich przysługujących  Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo do:
·      żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;
·      żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
·      żądanie od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych (tylko w określonych Rozporządzeniem sytuacjach, np. gdy nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź były przetwarzane niezgodnie z prawem);
·      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (gdy np. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, bądź gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń);
·      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w razie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, np.w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego);
·      wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@mega-markt24.pl lub kontakt pisemny na adres: Mega-Markt24, 72-100 Goleniów, Stawno 1N
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie bądź w dokumentacji papierowej, zgodnie z metodami i procedurami wynikającymi z realizacji celów przetwarzania, o których mowa powyżej.
Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie dotyczyło jedynie przedstawienia dodatkowych produktów, którymi mógłby użytkownik być zainteresowany, co nie będzie rodziło żadnych negatywnych dla niego konsekwencji.
 • CERSANIT
 • DEANTE
 • FOCUS
 • INVENA
 • KERRA
 • KOŁO
 • KUCHINOX
 • LAVEO
 • LOGE
 • LOGE GARDEN
 • MC ALPINE
 • MEGA-MARKT24
 • MIDAS GROUP
 • NOVOTERM
 • PREVEX
 • RAWIPLAST
 • ROCA
 • SANPLAST
 • SCANSANI
 • STIEBEL ELTRON
 • TEKA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności

Zamknij