Regulamin sklepu internetowego

www.mega-markt24.pl
Mega-Markt24 Magdalena Adamska
Stawno 1N
NIP: 8522095914
Zachodniopomorskie
72-100 Goleniów
Polska

 
Regulamin zakupów obowiązujący od 01.01.2015 r.

1. Mega-Markt24 prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową dostępną w domenie Mega-Markt24.pl oraz mailowo (tylko pod adresem biuro@mega-markt24.pl).

 
2. Klienci mają możliwość korzystania z Mega-Markt24.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Mega-Markt24.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Mega-Markt24.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Mega-Markt24  .dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez zawiadomienie sklepu mailowo o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Mega-Markt24.  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Mega-Markt24.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Mega-Markt24, której przedmiotem są usługi świadczone przez Mega-Markt24, na warunkach określonych w Regulaminie.
 
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Mega-Markt24.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Mega-Markt24.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 
5. Wszystkie produkty dostępne w Mega-Markt24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Mega-Markt24.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej. Jeśli sklep nie otrzyma zgody na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, zostanie wysłana faktura w formie tradycyjnej.  

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Mega-Markt24.pl w zakładce Koszty wysyłki.
 
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Mega-Markt24. dotycząca zakupu danego produktu w Mega-Markt24.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Mega-Markt24.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta
 
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Mega-Markt24.pl, Mega-Markt24.  może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. Prawo do odstąpienia od umowy jest ważne tylko w przypadku  odesłania otrzymanej faktury VAT lub paragonu (w zależności od tego, co otrzymał kupujący). MAKITA Sp. z o.o oraz Novoterm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych.
 
10. Klient zobowiązany jest do odebrania towaru i zapłaty ceny za zamówiony w Mega-Markt24.pl produkt, w tym za koszty dostawy, w metodzie płatności przy odbiorze.
Możliwe są następujące formy płatności:
 
 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze. W wybranych przypadkach Mega-Markt24 S.C.  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 
 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Mega-Markt24, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DotPay. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska, PayU - PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań oraz Paypal
 
 • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Mega-Markt24.pl, Mega-Markt24 . zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Mega-Markt24.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 

14. Mega-Markt24 S.C.odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą adresu mailowego (biuro@mega-markt24.pl), lub w formie pisemnej na adres Mega-Markt24. podany na stronie, W przypadku uznanej reklamacji to sprzedający pokrywa koszty odesłania produktu w obie strony.
 
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Mega-Markt24 .niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Mega-Markt24 albo Mega-Markt24 nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 
17. Mega-Markt24 rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Mega-Markt24  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Mega-Markt24 W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu. Czas na zwrot to 14 dni od momentu jego zgłoszenia. Zwrot może nastąpić bez podania przyczyn. Jednak istnieje zastrzeżenie, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 
19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Mega-Markt24.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "biuro@mega-markt24.pl" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Mega-Markt24 dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Mega-Markt24  wskazanego drogą elektroniczną na swój koszt.
 
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Mega-Markt24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Mega-Markt24.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 
21. Podane przez Klientów dane osobowe Mega-Markt24 . zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Mega-Markt24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Mega-Markt24.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Mega-Markt24 , a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Mega-Markt24.pl.
 
22. Mega-Markt24 może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Mega-Markt24.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Mega-Markt24 , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Mega-Markt24.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 
23. Klient  przy pierwszym logowaniu w Mega-Markt24.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Mega-Markt24.
 
24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 
25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Mega-Markt24 . w ramach Mega-Markt24.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 
ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
 
1. Mega-Markt24  oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Mega-Markt24  oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Mega-Markt24 oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Mega-Markt24 oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Mega-Markt24.pl.
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Mega-Markt24.pl jest:
 
a.  Mega-Markt24.  w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Mega-Markt24 . ;
b. Sklep oraz Mega-Markt24   w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
 
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Mega-Markt24. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Mega-Markt24.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Mega-Markt24 oraz Sklepu w zakresie Mega-Markt24.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Mega-Markt24.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 
6. Klienci mogą przeglądać Mega-Markt24.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Mega-Markt24.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Mega-Markt24   informacji o sklepie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Mega-Markt24  oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
 
9. W przypadku uzyskania przez Mega-Markt24  lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Mega-Markt24.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Mega-Markt24  lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Mega-Markt24.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A. oraz następuje:
 
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay S.A. płatności za nabyte w Mega-Markt24.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Mega-Markt24.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    
 
11. Mega-Markt24 oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Mega-Markt24   lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Mega-Markt24   lub Sklep danych osobowych innemu niż Mega-Markt24  lub Sklep administratorowi danych.
 
12. Mega-Markt24  oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Mega-Markt24  oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 16 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Mega-Markt24   lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Mega-Markt24 lub Sklepu. lub też gdy Mega-Markt24 S.lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Mega-Markt24.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 
13. Dodatkowo, okazjonalnie, Mega-Markt24  za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Mega-Markt24.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 
14. Mega-Markt24 wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
15. Mega-Markt24  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Mega-Markt24.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Mega-Markt24.pl, może ednak spowodować pewne utrudnienia.
 
Zamówienia w Mega-Markt24 
 
 16. Zamówienia z wykorzystaniem Mega-Markt24.pl mogą być składane przez Użytkowników z wykorzystaniem utworzonego Konta (Użytkownicy Zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania Konta.
 
17. Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Produktów. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez Mega-Markt24 faktury VAT.
 
18. Mega-Markt24 niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu wiadomość z potwierdzenie otrzymania oferty zakupu przez Klienta. Klient otrzymuje maila od Mega-Markt24  ze statusem "oczekiwanie".
 
W wyjątkowych przypadkach pracownik Mega-Markt24  będzie telefonicznie potwierdzał otrzymanie i przyjęcie zamówienia, kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu. 
Zawarcie umowy Sprzedaży z Klientem następuje dopiero w momencie otrzymania od Mega-Markt24  drogą elektroniczną informacji o zmianie statusu zamówienia na "realizacja". 
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Mega-Markt24 może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli Mega-Markt24 
1)     niezwłocznie (tj. w ciągu 1 Dnia Roboczego) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia,
 
2)     w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia,
 
chyba że Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą złożoną w zamówieniu.
 
5. Zamówienia za pośrednictwem Mega-Markt24.pl można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 
19. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 
20. Po otrzymaniu od Mega-Markt24.pl na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać Mega-Markt24 wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez Mega-Markt24   Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Mega-Markt24  Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.
 
21. Zamówienia pocztą elektroniczną
 
a) Zamówienia pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 
b) Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia  Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie przez Mega-Markt24   o przystąpienia do realizacji zamówienia może nastąpić drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 
 ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Czas na zwtot towaru to 14 dni od zgłoszenia zwrotu.Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
 
Przesyłkę nadaj na adres:

Mega-Markt24 Magdalena Adamska
NIP: 852-20-95-914
Zachodniopomorskie
 
72-100 Goleniów
Stawno 1n 
Polska

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy pobrać, wydrukować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Mega-Markt24 Magdalena Adamska
 
NIP: 852-20-95-914
 
Zachodniopomorskie
 
72-100 Goleniów
 
Stawno 1n 
 
Polska
 
 
 • Aby pobrać formularz należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęcie formularza / Zapisz grafikę jako...
 • CERSANIT
 • DEANTE
 • FOCUS
 • INVENA
 • KERRA
 • KOŁO
 • KUCHINOX
 • LAVEO
 • LOGE
 • LOGE GARDEN
 • MC ALPINE
 • MEGA-MARKT24
 • MIDAS GROUP
 • NOVOTERM
 • PREVEX
 • RAWIPLAST
 • ROCA
 • SANPLAST
 • SCANSANI
 • STIEBEL ELTRON
 • TEKA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności

Zamknij